REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII

“Accepta provocarea si ia premiile!“


Art. 1 – Organizatorul
1.1.Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Accepta provocarea si ia premiile!“ (denumita in continuare „Promotia”) este SC Televoice Grup SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Grigore Cobalcescu, nr. 39, Sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/11378/2002, atribut
fiscal RO, C.U.I. 15005294, IBAN RO69 CECE B315 30RO N351 7312, deschis la CEC BANK, sucursala Lipscani-Bucuresti, reprezentata legal de catre Dl. Liviu Nistoran, in calitate de Administrator, este denumita in continuare Organizatorul
1.2. Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Prin participarea la aceasta promotie, se prezuma cunoasterea prezentului Regulament şi acordul Participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei
2.1. Promoţia este organizată şi desfăşurată online si offline , dar promovata online prin intermediul paginii de Facebook a SC Televoice Grup SRL,  si prin intermediul site-ului evolioshop.com si telecom-shop.com.
2.2. Promotia se va desfasura in perioada campaniei de reduceri de preturi Black Friday promovata de SC Televoice Grup SRL, pentru produseșle Evolio, DJI, Alcatel, Yuneec, in showroom-ul din Grigore Cobalcescu Nr.39, Sector 1, Bucuresti si in magazinele online, evolioshop.com si telecom-shop.ro pe durata zilelor : 28 octombrie-20 noiembrie 2016, pana la orele 24:00.

Art. 3 - Regulamentul oficial al Promotiei
3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic, prin accesarea paginilor oficiale, evolioshop.com si telecom-shop.ro, spre care se va face directionarea de pe pagina Facebook a SC Televoice Grup SRL.
3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 4 - Dreptul de participare
4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
angajatii SC Televoice Grup SRL;
angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei;
rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie).

Art. 5 – Premiile Promotiei
5.1. In cadrul Promotiei vor fi acordate, prin tragere la sorti, 3 premii dupa cum urmeaza: Premiul I- 1 (unu) bucata X-Board Evolio in valoare de 1.699,90 (omiesasesutenouazecisinoualei si nouazeci bani) lei,valoare ce include TVA, Premiul al-II-lea- 1 (unu) bucata ceas inteligent Evolio X-Watch PRO in valoare de 349,90 (treisutepatruzecisinoua lei si nouazeci bani) lei, valoare ce include TVA, Premiul al-III-lea- 1 (unu) bucata Sistem Audio Smart cu Bluetooth Xound Pro in valoare de 299,90 (douasutenouazecisinoua lei si nouazeci bani) lei, TVA inclus.
5.2. Valoarea totala bruta a premiilor acordate in cadrul promotiei este de 2.349,70 lei (douamiitreisutepatruzecisinoua lei si saptezeci bani) cu TVA inclus.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Promotiei
6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
-participantii trebuie sa indeplineasca criteriile prevazute la art. 4 din prezentul Regulament;
-participantii achizitioneaza unul din produsele mentionate in art.2.2, in perioada si prin platformele specificate in cuprinsul aceluiasi art.2.2. din prezentul Regulament.
-inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la art. 2.2 din prezentul Regulament.


6.2. Modalitatile de inscriere in Promotie
Participantii se pot inscrie in Promotie in zilele de 28 octombrie-20 noiembrie, pana la orele 24:00.Toti participantii care au indeplinit cumulativ conditiile stipulate in art.4 si art.6.1. din prezentul Regulament, vor fi validati ca inscrisi in Promotia “Accepta provocarea si ia premiile!“ pentru castigarea unuia din cele trei premii mentionate la art.5. Toti participantii inscrisi astfel in Promotie vor intra in tragerea la sorti, extragerea castigatorilor realizandu-se in sistem random pana la data de 25 noiembrie 2016, prin platforma online www.random.org.
6.3. Desemnarea castigatorilor
Extragerea si anuntarea celor 3 castigatori se va realiza pana pe data de 25 noiembrie 2016, pana in orele 15.00, dupa finalizarea campaniei promotional de reduceri Black Friday organizata de SC Televoice Grup SRL , conform art.2.
6.4. Anuntarea si validarea castigatorilor
Pentru ca un Participant la Promotie extras, sa fie validat in calitatea de castigator al unuia din cele 3 premii acordate, este necesara indeplinirea tuturor conditiilor de participare prevazute de prezentul Regulament.
Organizatorul va face publice numele castigatorilor si premiile acordate pe pagina de Facebook a SC Televoice Grup SRL, https://business.facebook.com/EvolioRomania/ .
In cadrul tragerii la sorti va fi extras un castigator si doua rezerve, denumite Rezerva Numarul 1 si Rezerva Numarul 2, in functie de ordinea extragerii lor.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la Rezerva Numarul 1 (atribuindu-i Premiul) in cazul in care Organizatorul constata ca Participantul extras initial nu indeplineste cumulativ conditiile castigarii Premiului, sau daca Organizatorul are motive intemeiate sa considere ca Participantul extras ca si castigator a incalcat termenele si conditiile prezentului Regulament, sau nu poate fi contactat electronic sau telefonic in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti, sau nu confirma faptul ca accepta Premiul in cadrul e-mailului solicitat de Organizatorin urma desemnarii acestuia ca si castigator si/sau nu transmite Organizatorului prin e-mail datele necesare livrarii Premiului, conform prezentului Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la Rezerva Numarul 2 (atribuindu-i Premiul) in cazul in care Organizatorul constata ca Participantii extrasi initial ( “Castigatorul” si “Rezerva Numarul 2” nu indeplinesc cumulativ conditiile castigarii Premiului, sau daca Organizatorul are motive intemeiate sa considere ca Participantul extras atat ca si Castigator ori Rezerva Numarul 1 au incalcat termenele si conditiile prezentului Regulament, sau nu pot fi contactati electronic sau telefonic in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti, sau nu confirma faptul ca accepta Premiul in cadrul e-mailului solicitat de Organizator in urma desemnarii acestuia ca si castigator si/sau nu transmite Organizatorului prin e-mail datele necesare livrarii Premiului, conform prezentului Regulament.
Daca Premiul nu poate fi atribuit nici Rezervei Numarul 2, pentru ca rezerva nu raspunde la mesajul de notificare in termenii stipulati de Regulament sau nu poate fi validata in termenii Regulamentului, atunci Premiul ramane la Organizator. 6.5. Intrarea in posesia premiilor
Daca in termen de 10 (zece) zile de la trimiterea notificarii, castigatorul nu trimite catre Organizator datele de contact necesare pentru acordarea Premiului, acesta va fi invalidat si se va declara castigatoare rezerva.
Premiul va fi ridicat de la sediul companiei din Bucuresti, strada Grigore Cobalcescu, sau va fi livrat prin curier, in termen de maxim 30 (treizeci) zile lucratoare de la validarea castigatorului, pe baza datelor declarate de catre acesta dupa contactare, Organizatorul neavand nicio responsabilitate pentru acuratetea datelor completate/transmise de Participanti. La ridicarea Premiului, castigatorul va completa si va semna un Proces-Verbal. Curierul va aduce la SC Televoice Grup SRL un exemplar al Procesului Verbal semnat de catre castigator, dupa ce a confruntat datele si CNP-ul din Procesul Verbal cu cele din actul de identitate prezentat in original de catre castigator.

Art. 7 - Taxe si impozite
Organizatorul se obliga, daca este cazul, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiul/premiile acordate castigatorilor, in conformitate cu prevederile Art. 108-110 din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015) cu modificarile si completarile ulterioare, valabil la data intocmirii prezentului Regulament Oficial.
Orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 8 - Prelucrarea datelor personale
8.1. Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a SC Televoice Grup SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta in scopuri precum: înmânarea premiilor câştigătorilor, înregistrarea şi validarea câştigătorilor Campaniei promoţionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct.
8.2. Prin înscrierea la această Campanie promoţională, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele şi fotografia de profil să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi.
8.3. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001 privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
8.4. Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date pentru castigatori: nume, prenume, fotografia castigatorului, adresa de domiciliu, numarul de telefon, adresa de e-mail.
8.5. Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:
dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, in scopul de a evalua anumite aspecte personale);
dreptul de a se adresa instantei de judecata in legatura cu orice incalcare a drepturilor Participantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
8.6.Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia, pe o durata nelimitata de timp.

Art. 9 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora
9.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei
9.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 10 – Litigii
10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.
10.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa SC Televoice Grup SRL in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamatie.

Art. 11 - Alte Clauze
11.1. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
11.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

SC Televoice Grup SRL
Administrator
Liviu NISTORAN

Magento Flexible Products Widget by EMThemes Magento Themes & Magento Templates